Over ons

In Noordoost-Twente wonen ongeveer 100.000 mensen, waarvan ruim 30.000 in Oldenzaal. Het gebied meet ongeveer 45.000 ha. Daarmee is het voor Nederlandse begrippen dunbevolkt. Landbouw, natuur, recreatie en toerisme, landschap en de watersystemen zijn nauw met elkaar verweven. De landbouw beslaat 80% van het grondgebruik. Delen van Noordoost-Twente bestaan uit (particuliere) landgoederen waarvan het merendeel is gerangschikt is onder de Natuurschoonwet.

Noordoost-Twente omvat de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en Losser. In het noorden en oosten wordt het gebied begrensd door Duitsland en aan de zuidwestkant door de stedenband Enschede-Hengelo-Borne-Almelo. Zie bijlage 1 voor een kaart met de ligging van het gebied.

Het gebied wordt gekarakteriseerd door een afwisselend, kleinschalig en reliëfrijk landschap. Het fraaie landschap, in samenhang met de cultuurhistorische elementen, geven Noordoost-Twente een eigen identiteit. Daarom valt het gebied bij toeristen in de smaak. Tegelijkertijd vervult het gebied een belangrijke recreatieve functie voor de bevolking in de stedenband Enschede-Hengelo-Borne-Almelo.

Dienstverlening en nijverheid
Industriële activiteiten zijn in Noordoost-Twente beperkt. Met uitzondering van de A 1 en de spoorlijn van Oldenzaal naar Osnabrück, wordt het gebied niet door grote infrastructurele werken doorsneden. Qua werkgelegenheid zijn dienstverlening en nijverheid de belangrijkste activiteiten. De landbouw is goed voor circa 11% van de arbeidsplaatsen. Daarnaast liggen er in het gebied veel landelijk gelegen woonkernen.

Karakteristiek voor het gebied zijn de stuwwallen van Ootmarsum en Oldenzaal, erosiedalen en dekzandruggen. Kenmerkend zijn de gevarieerde bodemkundige opbouw en waterhuishouding, waarin ook de mens een belangrijke factor is geweest. Op de stuwwallen en in het oostelijke dekzandgebied treffen we veld- en haarpodzolgronden aan, op de essen enkeerdgronden en in de beekdalen kleiachtige gronden. In de loop der tijd is in Noordoost-Twente een gevarieerd en waardevol cultuurlandschap ontstaan met bijzondere landschaps- en natuurwaarden. Behalve het agrarische cultuurlandschap komen er soortenrijke oude bossen, vochtige en droge schraallanden, en beken en beekdalen voor.

Sociaal en economisch is de verweving met Duitsland beperkt, maar groeiende. In recreatief opzicht vormt het grensgebied meer een eenheid. Dit komt al tot uiting in het aantal grensoverschrijdende recreatieve voorzieningen, als fiets- en wandelpaden.

Langs de Dinkel
Grote delen van de ecologische hoofdstructuur grenzen aan Duitsland. Vooral de Dinkel speelt een cruciale rol in de relatie met onze oosterburen, maar ook voor gebieden als Mander, de Bergvennen, Punthuizen en de Snoeyinksbeek zijn relaties te onderkennen. Bestuurlijk zijn er contacten met de Duitse partners via de Euregio en de Grenswatercommissie. In het Structuurschema Groene Ruimte was Noordoost-Twente aangewezen als Waardevol Cultuurlandschap. Inmiddels is het gebied in de Nota Ruimte aangewezen als Nationaal Landschap.