Nieuws

Waarom is Noordoost-Twente een Nationaal Landschap?

zaterdag, 11-10-2014  

On-Nederlands landschap draagt bij aan uniek karakter Nederland

Het Nederlandse landschap is veel afwisselender dan het op ‘t eerste gezicht lijkt. Talrijke karakteristieke stukjes landschap wisselen elkaar af. Die grote verscheidenheid op een klein oppervlak maakt Nederland uniek in de wereld. Om de verschillen in het landschap te behouden, heeft de rijksoverheid twintig Nationale Landschappen aangewezen. Noordoost-Twente is één van die bijzondere landschappen. En dat is iets om trots op te zijn!

Noordoost-Twente heeft bijna een on-Nederlands landschap, gevormd door stuwwallen. Tijdens de voorlaatste ijstijd, tussen 300.000 en 150.000 jaar geleden, ontstonden deze stuwwallen van Twente. Daardoor heeft het gebied zo’n lieflijk glooiend landschap gekregen. Door de bijzondere en wisselvallige bodem is Noordoost-Twente een lappendeken van allemaal verschillende landschapjes geworden. Uit de stuwwallen ontspringen vele bronnen en beken en daar zijn grazige maar vaak ook moerassige beekdalen gevormd. Op de hogere delen van het landschap bevinden zich de akkerbouwgebieden van het oude landschap: de essen en de kampen.

Status

Noordoost-Twente werd in 2006 door het Rijk aangewezen als Nationaal Landschap omdat het gebied (inter-) nationaal zeldzame of unieke landschapskwaliteiten heeft en, in samenhang daarmee, op bijzonder natuurlijke en recreatieve kwaliteiten kan bogen. Het is een gebied met een unieke combinatie van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie. Bovendien kreeg Noordoost-Twente deze status vanwege de zogenoemde kernkwaliteiten. In Noordoost-Twente hebben we het dan over de grote mate van kleinschaligheid, het groene karakter en het samenhangend complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen.”

Sinds dit gevarieerde landschap door de Rijksoverheid is aangewezen als Nationaal Landschap werken nationale, regionale en lokale partners eendrachtig samen om de kwaliteiten van dit gebied te behouden en te ontwikkelen en nog beter te ontsluiten voor recreanten en toeristen. Zo worden mooie paden aangelegd, nieuwe natuurgebieden vrijgemaakt en ingericht, bronnen en beken hersteld en toegankelijk gemaakt en wordt beplanting hersteld en aangelegd, terwijl cultuurhistorische elementen bewaard blijven. Bovendien zijn de provincie Overijssel, het Waterschap Regge & Dinkel en de gemeenten Losser, Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal intensief met elkaar aan het werk om het Nationaal Landschap Noordoost-Twente steeds meer bekendheid te geven. Niet alleen buiten Twente, maar juist bij de inwoners van het gebied.

Nationaal Park

Een Nationaal Landschap wordt vaak verward met een Nationaal Park, maar is niet hetzelfde. Een Nationaal Park is namelijk specifiek gericht op de bescherming en ontwikkeling van flora en fauna. Er mag in principe niet worden gewoond en gewerkt. In een Nationaal Landschap wordt daarentegen wel gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Behoud door ontwikkeling is het motto. Nationale Landschappen zijn geen musea. Zo moet de uitbreiding van een fabriek mogelijk blijven, al zal de aanbouw wel moeten passen in de omgeving. Dit vergt kennis van de omgeving, creativiteit en soms een iets grotere financiële investering. Zo ook blijft woningbouw mogelijk, maar wel in beperkte mate. Grote woonwijken passen niet in een Nationaal Landschap, waar juist kleinschalige woonkernen karakteristiek zijn voor het aanzicht en de sfeer. In Noordoost-Twente zijn al vele prachtige dorpjes en gehuchten te vinden.

Behoud en versterking

De twintig Nationale Landschappen zijn ingesteld en vormen de visitekaartjes van het landelijk gebied. Het platteland staat onder druk, vooral door verstedelijking. Dit maakt het voor stedelingen steeds moeilijker om zijn ‘achtertuin’ te bereiken. Maar ook de uittocht van boeren is een bedreiging, omdat hiermee ook belangrijke beheerders van het landschap wegvallen. De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van de Nota Ruimte (voorjaar 2006) aangegeven het landschap te willen behouden en ‘ontwikkelen met kwaliteit’. Voor Noordoost-Twente is een toekomstvisie gemaakt. De status van Nationaal Landschap biedt mogelijkheden om de identiteit van dit gebied te behouden en te versterken. Samen met de inwoners van Noordoost-Twente wordt hier de komende jaren aan gewerkt.

In Nederland zijn twintig gebieden aangewezen als Nationaal Landschap. Een overzicht:

 • Arkemheen-Eemland
 • Drentsche Aa
 • Gelderse Poort
 • Graafschap
 • Groene Hart
 • Het Groene Woud
 • Hoeksche Waard
 • IJsseldelta
 • Laag Holland
 • Middag-Humsterland
 • Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • Noordelijke Wouden
 • Noordoost-Twente
 • Rivierengebied
 • Stelling van Amsterdam
 • Veluwe
 • Winterswijk
 • Zuid Limburg
 • Zuidwest-Friesland
 • Zuidwest-Zeeland


Comments are closed.